سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] آن که به عیب خود نگریست ، ننگریست که عیب دیگرى چیست ، و آن که به روزى خدا خرسندى نمود ، بر آنچه از دستش رفت اندوهگین نبود ، و آن که تیغ ستم آهیخت ، خون خود بدان بریخت ، و آن که در کارها خود را به رنج انداخت ، خویشتن را هلاک ساخت ، و آن که بى‏پروا به موجها در شد غرق گردید ، و آن که به جایهاى بدنام در آمد بدنامى کشید ، و هر که پر گفت راه خطا بسیار پویید ، و آن که بسیار خطا کرد شرم او کم ، و آن که شرمش کم پارسایى‏اش اندک هم ، و آن که پارسایى‏اش اندک ، دلش مرده است ، و آن که دلش مرده است راه به دوزخ برده . و آن که به زشتیهاى مردم نگرد و آن را ناپسند انگارد سپس چنان زشتى را براى خود روا دارد نادانى است و چون و چرایى در نادانى او نیست ، و قناعت مالى است که پایان نیابد ، و آن که یاد مرگ بسیار کند ، از دنیا به اندک خشنود شود ، و آن که دانست گفتارش از کردارش به حساب آید ، جز در آنچه به کار اوست زبان نگشاید . [نهج البلاغه]

Rita7
خانه | ارتباط مدیریت |بازدید امروز:3بازدید دیروز:1تعداد کل بازدید:4900

کویر :: 87/6/31::  2:16 عصر

 

 

باز می بینم که نیست راهی دگر                                                                                 خوبی باشد در نهان،  شب دوره گر

ای تو یزدان ای همه خوبی و بس                                                                      تا به کی باید کشید از این و کس

بس نبود این همه نیرنگ و ریا                                                                                      که محمد را همی اندوه بود  با فتنه ها

چیست آن تخت سریر سروری                                                            که کشند مولای ما ، یکتا علی

می گذارند آن نمازی با ریا                                                                                                         پشت قبله گاهت ای تنها پناه

می زنند آن تیز کین بر فرق او                                                                          شرم ندارند از حیا و مرگ او

آه ای نفرین شده ، ای شر ،بدی                                                             تو ندانی  چه کشی با سوز علی

هم تو آنی که جهنم را مکان                                                                                                       چونکه عدل آیدبه منجی در جهانلیست کل یادداشت های این وبلاگ
::تعداد کل بازدیدها::

4900

::آشنایی بیشتر::
::لوگوی من::
Rita7
::آوای آشنا::
::اشتراک::